Không thể hiểu nước Nga bằng lý trí
Không thể đo nước Nga bằng arshin
Người là một thực thể đặc biệt
Với nước Nga, chỉ có thể tin".