Đậu hồng sinh ở nước Nam
Xuân về trổ hạt trăm ngàn cành xiêu
Mong người thương hái cho nhiều
Bao nhiều hạt đậu, bấy nhiêu hạt tình