Ném chén rượu nghìn trùng ly biệt
Vội quay đầu chưa bặt tiếng tơ
Bên hoa ngựa cũng ngẩn ngơ
Trên lầu rơi lệ thẫn thờ trông theo
Kìa hây hẩy gió reo liễu biếc
Bến sông thông tuyết rũ phất phơ
Mang theo áo rét chớ ngờ
Tam Biên giá lạnh bây giờ còn vương