Non sông cố quốc khói sương chiều,
Trời Nam toà miếu sững cô liêu.
Thù Nguyên còn hận cơn sóng cả,
Giúp Tống lòng trinh nhật nguyệt treo.
Gió lay cành ngọc rung xào xạc,
Hồ thu tẩy sạch kính trong veo.
Mây lành phủ khắp muôn nhà ấm,
Cờn hải đền thiêng cũng tiếng nêu.