Hồi hương nhớ thuở trẻ ra đi,
Tóc rụng, nghe còn đúng tiếng quê.
Gặp mặt trẻ con, cười chẳng biết!
Hỏi ta mới ở xứ nào về.