Thuỷ tiên ví sánh với mai hoa
Hương ngậy thơm hơn dáng đậm đà
Mai sớm nở hoa, tiên mới nụ
Chúa xuân sắp đặt thật tài ba
Ví như hoa sự xuân điên đảo
Cao khiết, thanh tao ai hiểu mà