Hôm nay uống rượu trước hoa
Mấy chung say khước rầu là biết thân
Hoa khi lên tiếng sẽ rằng:
Hoa sinh đâu dễ cho quân lão già.