Núi Tây tuyết phủ Tam Thành
Cầu Vạn Lý bắc ngang cầu sông Nam
Cách xa em giữa cõi trần
Trong đời gió bụi một thân lạc loài
Tuổi đã già, đau ốm hoài
Ơn vua chưa có mảy may báo đền
Cưỡi ngựa ra ngoài thành bên
Không chịu nỗi việc đời mênh nông buồn