Không đành xa trăng sáng,
Mở cửa sổ hư không.
Tựa lan can tình tự,
Trong tay bóng trăng lồng.