Phận chàng: lính thú quan san
Phòng khuê, thân thiếp võ vàng tháng năm
Điểm trang xong, ngắm cây xuân
Lặng câm để lệ ngàn dòng tuôn rơi.