Cuốc năm ba dặm một ngày dài,
Giày rách, nước đẫm mũ áo ai.
Suốt đêm không chỗ nằm yên ngủ,
Ngồi trên hố xí đợi ngày mai.