Lên tới lầu cao sầu vạn lý
Đinh châu lau sậy ỷ liễu buông
Gác son mây nắng thấm buồn
Gió qua lầu tía, mưa nguồn mãn sơn
Chim trốn bụi vườn Tần ban tối
Ve khóc lá thu vời Hán cung
Chuyện xưa người cũ đừng mong
Cuốn trôi cố quốc theo dòng Vị giang