Bốn chục đời người già đek đâu
Ta vì buồn bực bạc trên đầu
Sao đôi cò trắng bên dòng nước
Đầu tóc buồn gì cũng trắng phau