Mình thì nghĩ  : ngoài đồng mà không còn bông thì là người nông dân đã gặt hết, xong rồi đốt dạ cả đồng rồi. Vậy nên ngoài đồng còn ngọn cỏ nào nữa mà ăn.