Bác Hồ mất 2/9/1969. sau đó mới có bài thơ này. Tại sao lại đưa vào tập thơ xuất bản năm 1968, lúc này bài thơ chưa xuất hiện cơ mà