Mây đen trút mực chưa nhoà núi
Mưa trắng gieo châu nhảy rộn thuyền
Trận gió bỗng đâu lôi cuốn sạch
Dưới lầu bát ngát nước trời in