Công cha,như núi thái sơn
Nghĩa mẹ như nước,trong nguồn chày ra
Một lòng,thờ mẹ,kính cha
cho tròn chư hiếu , mới là dạo con