Đây có phải bài ca mà La Phu đã hát khi gảy đàn cho Triệu Vương không? Bạn nào có thể dịch giúp mình không?

陌上桑

驾虹霓,乘赤云,登彼九疑历玉门。
济天汉,至昆仑,见西王母谒东君。
交赤松,及羡门,受要秘道爱精神。
食芝英,饮醴泉,柱杖桂枝佩秋兰。
绝人事,游浑元,若疾风游歘翩翩。
景未移,行数千,寿如南山不忘愆。