Soi Chạm
Hãy chạm vào thả đơn côi về biển
Sóng đa mang niềm trăn trở mơ hoang
Hãy soi vào mắt trời xanh miên viễn
Ánh thái dương ngời chốn đáy mơ màng.Dã Tràng Cát