Biết làm sao ủi an bàn chân nhỏ
Một trời thu ngừng đổ lá vì nàng
Mười ngón ấy khiến mắt thu lệ rỏ
Một vô tình trơn trượt lối trần gian.


Gió lộng
Bờ mộng
Phố rộng
Chia phôi
Có độ nào tình yêu vào thai nghén?

Dã Tràng Cát