Ba ngày rồi, tại hạ rảnh rỗi tìm đọc thơ đây đó trên cõi mạng cốt để tiêu sầu, thì tình cờ đọc phải bài thứ ba trong ba bài Niệm tích du của Đỗ Mục... Từ đó, mới kiếm đọc hết cả ba bài Niệm tích du của Đỗ Mục, cùng với bài thơ của Lý Bạch được nhắc đến trong đến Niệm tích du kỳ tam là bài Du Thủy Tây giản Trịnh Minh phủ. Vậy tại hạ xin phép đăng cả nguyên bản bốn bài thơ nên đây, và thêm phần dịch thơ của Niệm tích du kỳ tam, bài mà tại hạ ít nhiều cũng thấy thích nhất trong cả bốn bài. Ba bài còn…