Trang trong tổng số 9 trang (87 bài viết)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Nguyễn Xuân Bình

Lầu Hoàng Hạc

Thuận nghịch độc

Xưa (trông) người cưỡi hạc bóng cao bay
(hạc hoàng lầu không ảnh chốn này)
Cảnh Hạc Lầu không ảnh chốn này
Phong trắng mây (ánh) ngàn thu luống trải
Hạc vàng chim sải cánh trùng ngay
Sông Dương Hán tạnh cây bày sắc
Bãi Võ Oanh xanh cỏ ngọn dày
Lòng não nhớ quê chiều khuất bóng
Sông trên sóng phủ khói buồn vây


Đọc ngược

Vây buồn khói phủ sóng trên sông
Bóng khuất chiều quê nhớ não lòng
Dày ngọn cỏ xanh Oanh Võ bãi
Sắc bày cây tạnh Hán Dương Sông
Ngay trùng cánh sải chim vàng hạc
Trải luống thu ngàn ánh trắng phong
Này chốn ảnh không Lầu Hạc cảnh
Bay cao bóng hạc cưỡi người xưa(Trông)

3 – bỏ 2 từ đầu đọc xuôi

Cưỡi hạc bóng cao bay
Lầu không ảnh chốn này
Mây ngàn thu luống trải
Chim sải cánh trùng ngay
Hán tạnh cây bày sắc
Oanh xanh cỏ ngọn dày
Nhớ quê chiều khuất bóng
Sóng phủ khói buồn vây

4- bỏ 2 từ cuối đọc ngược

Khói phủ sóng trên sông
Chiều quê nhớ não lòng
Cỏ xanh Oanh Võ bãi
Cây tạnh Hán Dương Sông
Cánh sải chim vàng hạc
Thu ngàn ánh trắng phong
Ảnh không Lầu Hạc cảnh
Bóng hạc cưỡi người xưa(trông)

5 -bỏ 3 từ cuối đọc xuôi

Vây buồn khói phủ
Bóng khuất chiều quê
Dày ngọn cỏ xanh
Sắc bày cây tạnh
Ngay trùng cánh sải
Trải luống thu ngàn
Này chốn ảnh không
Bay cao bóng hạc

7- bỏ 4 từ đầu đọc xuôi

Bóng cao bay
Ảnh chốn này
Thu luống trải
Cánh trùng ngay
Cây bày sắc
Cỏ ngọn dày
Chiều khuất bóng
Khói buồn vây


8- bỏ 4 từ cuối đọc ngược

Sóng trên sông
Nhớ não lòng
Oanh Võ bãi
Hán Dương Sông
Chim vàng Hạc
Ánh trắng phong
Lầu Hạc cảnh
Cưỡi người xưa
9 - Lục bác đọc xuôi

Người Xưa cưỡi hạc cao bay
Bóng lầu hạc cảnh chốn này ảnh không
Ngàn thu mây trải trắng phong
Luống chim vành hạc cánh trùng sải ngay
Hán Dương sông tạnh cây bày "Tản Đà"
Bãi Oanh Võ ngọn cỏ dày sắc xanh
Bóng quê chiều khuất não lòng
Trên sông khói phủ sóng buồn nhớ vây


Lục bác đọc ngược

Khói buồn sóng phủ trên sông
Chiều quê bóng khuất não lòng nhớ vây
Bãi Anh Võ cỏ ngọn dày
Hán Dương sông tạnh cây bày sắc xanh
Sải ngay cánh hạc chim vàng
Luống thu trùng trải mây ngàn trắng phong
Chốn này Hạc cảnh Lầu không
Ảnh xưa hạc cưỡi bóng người cao bay

Lục bác đọc tự do trong 56 ký tự

Vây buồn sóng phủ trên sông
Khói chiều bóng khuất não lòng nhớ quê
Cỏ dày Anh Võ bãi xanh
Ngọn sông tạnh sắc cây bày Hán Dương
Sải ngay cánh hạc chim vàng
Trùng thu luống trải mây ngàn trắng không
Ảnh này cảnh Hạc Lầu phong
Chốn xưa hạc cưỡi bóng người cao bay

Texas MÙA THU 2007
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Xuân Bình

Cảnh Thu 1
(BẾN THU)
(I)

Thu vàng cúc thắm rượi nồng hơi
Nước mát thuyền xanh bến bãi phơi
Câu bủa lưới phăng dằm sóng phả
Cúc nhành hoa bịn hạt sương rơi
Lầu thơ trúc dựng đàn hương sắc
Ngọc phím thông reo sáo lộng khơi
Câu vịnh thi (họa) thơ bình rượu ngọt
Thu vào cảnh nước sóng vui chơi
(II)
Đọc ngược
Chơi vui sóng nước cảnh vào thu
Ngọt rượu bình thơ (họa) thi vịnh câu
Khơi lộng sáo reo thông phím ngọc
Sắc hương đàn dựng trúc thơ lầu
Rơi sương hạt bịn hoa nhành cúc
Phả sóng dằm phăng lưới bủa câu
Phơi bãi bến xanh thuyền mát nước
Hơi nồng rượu thắm cúc vàng thu

Cách đọc (3)
Bỏ 1 từ đầu mỗi câu
Đọc xuôi
Vàng cúc thắm rượu nồng hơi
Mát thuyền xanh bến bãi phơi
Bủa lưới phăng dằm sóng phả
Nhành hoa bịn hạt sương rơi
Thơ trúc dựng đàn hương sắc
Phấn thông reo sáo lộng khơi
Vịnh thi thơ bình rượu ngọt
Vào cảnh nước sóng vui chơi

Cách đọc (4)
Bỏ 1 từ cuối ở mỗi câu
Đọc ngược

Vui sóng nước cảnh vào thu
Rượu bình thơ thi vịnh câu
Lộng sáo reo thông phím ngọc
Hương đàn dựng trúc thơ lầu
Sương hạt bịn hoa nhành cúc
Sóng dằm phăng lưới bủa câu
Bãi bến xanh thuyền mát nước
Nồng rượu cúc thắm vàng thu

Cách đọc (5)
Bỏ 2 từ đầu ở mỗi câu
Đọc xuôi

Cúc thắm rượu nồng hơi
Thuyền xanh bến bãi phơi
Lưới phăng dằm sóng phả
Hoa bịn hạt sương rơi
Trúc dựng đàn hương sắc
Thông reo sáo lộng khơi
Thi thơ bình rượu ngọt
Cảnh nước sóng vui chơi

Cách đọc (6)
Bỏ2 từ cuối ở mỗi câu
Đọc ngược

Sóng nước cảnh vào thu
Bình thơ (họa) thi vịnh câu
Sáo reo thông phím ngọc
Đàn dựng trúc thơ lầu
Hạt bịn hoa nhành cúc
Dằm phăng lưới bủa câu
Bến xanh thuyền mát nước
Rượu thắm cúc vàng thu


Cách đọc (7)
Bỏ2 từ đầu và 1 từ cuối ở mỗi câu
Đọc xuôi
Cúc thắm rượu nồng
Thuyền xanh bến bãi
Lưới phăng dằm sóng
Hoa bịn hạt sương
Trúc dựng đàn hương
Thông reo sáo lộng
Thi thơ bình rượu
Cảnh nước sóng vui

Cách đọc (8)
Bỏ1 từ cuối và 2 từ đầu ở mỗi câu
Đọc ngược

Sống nước cảnh vào
Bình thơ thi vịnh
Sáo reo thông phím
Đàn dựng trúc thơ
Hạt bịn hoa nhành
Dằm phăng lưới bủa
Bến xanh thuyền mát
Rượu thắm cúc vàng

Cách đọc (9)
Bỏ 4 từ đầu ở mỗi câu
Đọc xuôi
Rượu nồng hơi
Bến bãi phơi
Dằm sóng phả
Hạt sương rơi
Đàn hương sắc
Sáo lộng khơi
Bình rượu ngọt
Sóng vui chơi

Cách đọc (10)
Bỏ 4 từ cuối ở mỗi câu
Đọc ngược
Cảnh vào thu
Thi vịnh câu
Thông phím ngọc
Trúc thơ lầu
Hoa nhành cúc
Lưới bủa câu
Thuyền mát nước
Thắm vàng thu

Cách đọc (11)
Bỏ 2 từ đầu và 3 từ cuối ở mỗi câu
Đọc xuôi
Cúc thắm thuyền xanh
Lưới phăng hoa bịn
Trúc dựng thông reo
Thi thơ cảnh nước

Cách đọc (12)
Bò 2 từ cuối và 3 từ đầu ở mỗi câu
đọc ngược
Sóng nước bình thơ
Sáo reo đàn dựng
Hạt bịn dằm phăng
Bến xanh rượu thắm

Cách đọc (13)
Bỏ 3 từ cuối ở mỗi câu
Đọc ngược
Thu vàng cúc thắm
Nước mát thuyền xanh
Câu bủa lưới phăng
Cúc nhành hoa bịn
Lầu thơ trúc dựng
Ngọc phím thông reo
Câu vịnh thi thơ
Thu vào cảnh nước

Cách đọc (14)
Bỏ3 từ đầu ở mỗi câu
Đọc ngược
Chơi vui sóng nước
Ngọt rượu bình thơ
Khơi lộng sáo reo
Sắc hương đàn dựng
Rơi sương hạt bịn
Phả sóng dằm phăng
Phơi bãi bến xanh
Hơi nồng rượu thắm

Cách đọc (15)
Bỏ 1 từ thứ 5 ở mỗi câu
Đọc xuôi

Thu vàng cúc thắm nồng hơi
Nước mát thuyền xanh bãi phơi
Câu bủa lưới phăng sóng phả
Cúc vàng hoa bịn sương rơi
Lầu thơ trúc dựng hương sắc
Ngọc phím thông reo lộng khơi
Câu vịnh thi thơ rượu ngọt
Thu vào cảnh nước vui chơi

Cách đọc (16)
Bỏ 1 từ thứ 3 ở mỗi câu
Đọc ngược

Chơi vui sóng nước vào thu
Ngọt rượu bình thơ vịnh câu
Khơi lộng sáo reo phím ngọc
Sắc hương đàn dựng thơ lầu
Rơi sương hạt bịn nhành cúc
Phả sóng dằm phăng bủa câu
Phơi bãi bến xanh mát nước
Hơi nồng rượu thắm vàng thu

Cách đọc (17)
Bỏ1 từ thứ 7 ở mỗi câu
Đọc xuôi
Thu vàng cúc thắm rượi nồng
Nước mát thuyền xanh bến bãi
Câu bủa lưới phăng dằm sóng
Cúc nhành hoa bịn hạt sương
Lầu thơ trúc dựng đàn hương
Ngọc phím thông reo sáo lộng
Câu vịnh thi thơ bình rượu
Thu vào cảnh nước sóng vui

Cách đọc (18)
Bỏ1 từ thứ 1 ở mỗi câu
Đọc ngược
Chơi vui sóng nước cảnh vào
Ngọt rượu bình thơ thi vịnh
Khơi lộng sáo reo thông phím
Sắc hương đàn dựng trúc thơ
Rơi sương hạt bịn hoa nhành
Phả sóng dằm phăng lưới bủa
Phơi bãi bến xanh thuyền mát
Hơi nồng rượu thắm cúc vàng

Cách đọc (19)
Lấy2 từ đầu đọc ghép chéo
với2 từ thứ 5 và 6 ở mỗi cặp câu
Đọc xuôi :

Thu vàng bến bãi
Nước mát rượu nồng
Câu bủa hạt sương
Cúc nhành dằm sóng
Lầu thơ sáo lộng
Ngọc phím đàn hương
Câu vịnh sống vui
Thu vào nhành cúc
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Xuân Bình

Cách đọc (21)
Lấy2 từ cuối ở mỗi câu
Ghép với từ thứ 2 và 3 mỗi cặp câu
Đọc ngược :

Chơi vui thi vịnh
Ngọt rượu cảnh vào
Khơi lộng trúc thơ
Sắc hương thông phím
Rơi sương lưới bủa
Phả sóng hoa vàng
Phơi bãi cúc vàng
Hơi nồng thuyền mát

Cách đọc (22)
Bỏ 3 từ đầu ở mỗi câu đảo từ thứ 5 và 4
Đọc xuôi :
Rượu thắm nồng hơi
Bến xanh bãi phơi
Dằm phăng sóng phả
Hạt bịn sương rơi
Đàn dựng hương sắc
Sáo reo lộng khơi
Bình thơ rượu ngọt
Sóng nước vui chơi

Cách đọc (23)
Bỏ 3 từ cuối ở mỗi câu đảo từ
thứ1 và 2 thành 3 và 4
Đọc ngược :

Cảnh nước vào thu
Thi thơ vịnh câu
Thông reo phím ngọc
Trúc dựng thơ lầu
Hoa bịn nhành cúc
Lưới phăng bủa câu
Thuyền xanh nước mát
Cúc thắm vàng thu

Cách đọc(24)
Ghép chéo 4 từ đầu mỗi 1 với 3 từ cuối câu thứ 8
Đọc xuôi:
ĐƯỜNG THI
(III )
Thu vàng cúc thắm sóng vui chơi
Câu vịnh thi thơ bến bãi phơi
Câu bủa lưới phăng đàn hương sắc
Ngọc phím thông reo hạt sương rơi
Lầu thơ trúc dựng dằm sóng phả
Cúc nhành hoa bịn sáo lộng khơi
Mát nước thuyền xanh bình rươụ ngọt
Thu vào cảnh nước rượu nồng hơi

Cách đọc (25)
Ghép chéo 4 từ cuối ở câu 8 với 3 từ đầu câu 1
Đọc ngược
( IV )
Chơi vui sóng thắm cúc vàng thu
Phơi bãi bến xanh thi vịnh câu
Khơi lộng sáo reo hoa nhành cúc
Phả sóng dằm phăng trúc thơ lầu
Rơi sương hạt bịn thông phím ngọc
Sắc hương đàn dựng lưới bủa câu
Ngọt rượu bình thơ thuyền mát nước
Hơi nồng rượu thắm cảnh vào thu

Cách(26)
( V )
Đọc đứng chéo câu
Đọc xuôi và đọc ngược ghép các cặp câu
Chơi vui sóng thắm rượu nồng hơi
Ngọt rượu bình thơ bến bãi phơi
Khơi lộng sáo reo đàn hương sắc
Phả sóng dằm phăng hạt sương rơi
Cúc nhành hoa bịn thông phím ngọc
Câu bủa lưới phăng trúc thơ lầu
Câu vịnh thi thơ thuyền mát nước
Thu vào cảnh thắm cúc vàng thu

Cách đọc (27)
Lấy2 từ đầu ở câu 1
đọc chéo với 2 từ cuối câu 8
Đọc xuôi ;
Theo bài ( I )
Thu vàng vui chơi /nước mát lộng khơi
Câu bủa rượu ngọt /ngọc phím bãi phơi
Cúc nhành hương sắc /lầu thơ sương rơi
Câu vịnh sóng phả /thu vào nồng hơi

Cách đọc (28)
Lấy2 từ cuối mỗi câu ghép chéo với 2 từ đầu
Đọc ngược :
Theo bài ( I )

Chơi vui thu vàng /ngọt rượu bủa câu
Khơi lộng nước mát / phả sóng vịnh câu
Sắc hương nhành cúc / sương rơi thơ lầu
Bãi phơi câu vịnh /hơi nồng vào thu

Cách đọc (29)
Bỏ2 từ đầu mỗi câu và 3 từ cuối mỗi câu
Đọc xuôi :

Cúc thắm thuyền xanh
Lưới phăng hoa bịn
Trúc dựng thông reo
Thi thơ cảnh nước

Cách đọc (30)
Bỏ2 từ cuối mỗi câu và 3 từ đầu mỗi câu
Đọc ngược

Sóng nước bình thơ
Sáo reo đàn dựng
Hạt bịn dằm phăng
Bến xanh rượu thắm

Cách đọc (31)
Bỏ 2 từ đầu và 1 từ cuối
Đọc xuôi

Cúc thắm rượi nồng
Thuyền xanh bến bãi
Lưới phăng dằm sóng
Hoa bịn hạt sương
Trúc dựng đàn hương
Thông reo sáo lộng
Thi thơ bình rượu
Cảnh nước sóng vui

Cách đọc (32)
Bỏ2 từ cuối và 1 từ đầu
Đọc ngược
Sóng nước cảnh vào
Bình thơ thi vịnh
Sáo reo thông phím
Đàn dựng trúc thơ
Hạt bịn hoa nhành
Dằm phăng lưới bủa
Bến xanh thuyền mát
Rượu thắm cúc vàng

Cách đọc (33)
Đọc theo thể thơ 5 chữ
Đọc xuôi
Đọc chéo câu
Cúc thắm rượu nồng hơi
Cảnh nước sóng vui chơi
Thi thơ bình rượu ngọt
Thuyền xanh bến bãi phơi
Lưới phăng dằm sóng phả
Thông reo sáo lộng khơi
Trúc dựng đàn hương sắc
Hoa bịn hạt sương rơi
Thu vàng nhành ngọc cúc
Lầu thơ mát vịnh câu

Cách đọc (34)
Đọc chéo câu
Đọc ngược
Sóng nước cảnh vào thu
Rượu thắm cúc vàng thu
Bến xanh thuyền mát nước
Bình thi thơ vịnh câu
Sáo reo thông phím ngọc
Dằm phăng lưới bủa câu
Hạt bịn hoa nhành cúc
Đàn dựng trúc thơ lầu
Chơi vui hương ngọt rượu
Sóng phả lộng sương rơi

Cách(35)
Đọc tự do theo thể 4 chữ
Hoa phơi hương sắc
Ngọc phím đàn reo
Thu vàng nhành cúc
Thi vịnh vui chơi

Dằm phăng sóng phả
Sáo thông lộng khơi
Bãi xanh nước thắm
Sóng bủa lưới câu

Sương rơi hạt bịn
Trúc dựng thơ lầu
Hơi nồng rượu cúc
Bến thu thuyền câu

Mát nước cảnh vào
Bình thơ rượu ngọt

Cách(36)
ĐỌC THEO THỂ THƠ
Lục bác
Đọc xuôi
Thu thắm rượu cúc nồng hơi
Thuyền xanh nước mát bến phơi bãi vàng
Câu phăng lưới bủa sóng dằm
Cúc hoa bịn hạt phả nhành sương rơi
Phím thông ngọc sáo lộng khơi
Lầu thơ trúc dựng hương đàn sắc reo
Vịnh thi rượu ngọt vui chơi
Thu vào sóng nước cảnh câu thơ bình

Cách(37)
Lục bác - Đọc ngược

Chơi vui sóng nước cảnh thu
Bình thơ rượu ngọt vịnh câu thi vào
Sắc hương trúc dựng thơ lầu
Lộng khơi sáo ngọc phím thông reo đàn
Sương rơi hạt bịn hoa vàng
Phả câu bủa lưới cúc phăng sóng dằm
Bãi phơi mát nước thuyền xanh
Hơi nồng rượu cúc thắm nhành bến thu

Cách đọc (38)
Đọc ngược

Thắm thu cúc rượu hơi nồng
Bến phơi mát nước thuyền xanh bãi vàng
Cúc hoa phăng hạt sóng dằm
Sương rơi lưới bủa phả nhành bịn câu
Lộng thông sáo ngọc phím khơi
Sắc reo lầu dựng hương đàn trúc thơ
Vịnh thi chơi rượu ngọt vui
Câu thơ bình sóng nước thu cảnh vào

Đọc theo thể thơ lục bác trong bài thơ Đường
Gồm có 56 chữ
Cách(39)
Ghép chữ tự do
Lục bác thi

Thu vàng cảnh nước vui chơi
Bình thơ rượu ngọt ,vịnh câu thi nồng
Bãi phơi nước mát thuyền xanh
Bến thu cúc phả lầu thông hạt vàng
Hoa rơi ngọc phím dựng đàn
Sóng khơi sáo trúc , lộng nhành sắc hương
Bủa câu bịn lưới hơi sương
Thắm thu rượu cúc phăng dằm sóng reo

Cách(40)
Lục bác

Cảnh chơi sóng nước thu vàng
Sương phơi phím cúc dựng đàn thơ vui
lộng khơi lưới bủa bãi xanh
Lầu thông trúc ngọc bịn nhành sáo thi
Rượu nồng hơi thắm cúc hương
Sắc hoa rơi hạc nước thuyền sóng reo
Vịnh câu rượu ngọt phăng dằm
Vào thu bến mát phả câu thơ bình
11.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Xuân Bình

Cách(41)

Thu vào cảnh nước vui chơi
Bến xanh thuyền mát nước phơi sóng dằm
Bải câu thả lưới bủa phăng
Lầu thơ sáo trúc bịn nhành hoa rơi
Thông reo ngọc phím lộng khơi
Câu thơ bình rựu thắm hơi ngọt nòng
Sắc thu sương hạt cúc vàng
Sóng câu rượu vịnh – dựng đàn thi Hương

Cách(42)
Lục bác tự do
Vào thu cảnh mát vui chơi
Bình thơ rượu ngọt vịnh câu thi nồng
Bãi khơi trúc dựng lầu thông
Câu thơ sóng phả phăng dằm bến hương
Rượu hơi ngọt bịn hạt sương
Đàn reo sáo lộng nước thuyền thắm xanh
Phím câu sóng nước phơi nhành
Cúc hoa bủa lưới rơi vàng sắc thu

Cách(43)
Lục bác tự do

Cảnh vào thu mát vui chơi
Vịnh thi rượu ngọt bình câu thơ nồng
Đàn reo phím bịn hạt thong
Bãi phơi trúc dựng phăng dằm sắc hương
Lầu thơ song phả hơi sương
Bủa câu lưới cúc nước thuyền thắm xanh
Song câu rượu ngọt rơi nhành
Nước hoa sáo lộng phơi thành BẾN THU

Cách(44)
ĐƯỜNG THI
Bài này cũng đọc ngược được
(Bài gốc 2)
(VI)
Thu vàng cúct hắm cảnh vào thu
Nước mát thuyền xanh thi vịnh câu
Câu bủa lưới phăng thông phím ngọc
Cúc nhành hoa bịn trúc thơ lầu
Chơi vui sống nước dằm sống phả
Ngọt rượu bình thơ rượu nồng hơi
Khơi lộng sáo reo phơi bãi bến
Sắc hương đàn dựng hạt sương rơi

Cách (45)

Đọc ngược bài (gốc 2)

Rơi sương hạc đựng đàn hương sắc
Bến bãi phơi reo sáo lộng khơi
hơi nồng rượu thơ bình rượu ngọt
phả sóng dằm nước sóng vui chơi
lầu thơ trúc bịn hoa nhành cúc
ngọc phím thông phăng lưới bùa câu
câu vịnh thi xanh thuyền mát nước
thu vào cảnh thắm cúc vàng thu

Cách (46)
(VII )
Đọc đứng - Đọc ngược

Rơi sương hạt dựng đàn hương sắc
Bến bãi phơi reo sáo lộng khơi
Hơi nồng rượu thơ bình rượu ngọt
Phả sóng dằm nước sóng vui chơi
Lầu thơ trúc bịn hoan hành cúc
Ngọc phím thông phăng lưới bủa câu
Câu vịnh thi xanh thuyền mát nước
Thu vào cảnh thắm cúc vàng thu

Cách(47)
Trong bài BẾN THU cũng có thể
đọc thành bài Đường luật mới
(VIII )
Thu vàng sắc thắm nước thuyền xanh
Ngọt rượu bình thơ sáo bịn nhành
Câu bủa lưới sương khơi lộng vịnh
Cúc hương phơi bãi bến dằm phăng
Lầu thơ sóng phả hoa rơi hạt
Ngọc trúc thông reo phím dựng đàn
Hơi mát thi nồng câu cúc rượu
Chơi vui cảnh nước sóng thu vào

Cách(48)
(VIII)
Đọc ngược
Vào thu sóng nước cảnh vui chơi
Rượu cúc câu nồng thi mát hơi
Đàn dựng phím reo thông trúc ngọc
Hạ trơi hoa phả sóng thơ lầu
Phăng dằm bến bãi phơi hương cúc
Vịnh lộng khơi sương lưới bủa câu
Nhành bịn sáo thơ bình rượu ngọt
Xanh thuyền nước thắm sắc vàng thu

Cách đọc (49)
(IX)
Đọc đứng -Đọc xuôi
Thu vàng sắc thắm cảnh vui chơi
Ngọt Rượu bình thơ thi mát hơi
Câu bủa lưới sương thông trúc ngọc
Cúc hương phơi bãi sóng thơ lầu
Vào thu sóng nước nhành bịn sáo
Rượu cúc câu nồng vịnh lộng khơi
Đàn dựng phím reo xanh thuyền nước
Phăng dằm bến bãi hạt hoa rơi

Cách đọc (50)
(X)
Đọc ngược
Vào thu sóng nước nước thuyền xanh
Rượu cúc câu nồng sáo bịn nhành
Đàn dụng phím reo khơi lộng vịnh
Hạt rơi hoa phả bến dằm phăng
Câu bủa lưới sương thông trúc ngọc
Cúc hương phơi bãi sóng thơ lầu
Hơi mát thi thơ bình rượu ngọt
Chơi vui cảnh thắm sắc vàng thu

Cách đọc (51)
(XII)
Đọc đứng -Đọc xuôi
Cách theo trên
Thu vàng sống nước nước thuyền xanh
Rượu cúc câu nồng sáo bịn nhành
Đàn dựng phím reo khơi lộng vịnh
Hạt rơi hoa phả bến dằm phăng
Thu vàng sắc thắm thông trúc ngọc
Ngọt rượu bình thơ thi mát hơi
Câu bủa lưới sương phơi hương cúc
Lấu thơ sống phả cảnh vui chơi


Đọc theo các thể thơ lục bác

Cách(52)
Lục bác –đọc xuôi

Thu vàng sắc nước thuyền xanh
Thắm bình rượu ngọt bịn nhành sáo thơ
Bến khơi lộng vịnh lưới sương
Cúc hương phơi bãi câu dằm bủa phăng
Trúc thơ lầu ngọc phím thông
Hoa rơi hạt phả dựng đàn sống reo
Mát hơi cúc rượu câu nồng
Chơi vui sống nước thi vào cảnh thu

Cách đọc (53)
Lục bác - Đọc ghép chữ tự do

Cảnh thu cúc thắm sắc vàng
Thuyền câu phím ngọc thơ đàn sáo reo
Lưới phăng câu bủa sương rơi
Vịnh thi ngọt rượu bãi phơi sóng dẳm
Hoa nhành cúc bịn lầu thông
Trúc xanh hạt dựng hơi nồng bến hương
Nước khơi lộng mát thu vào
Chơi vui sóng nước rượu thơ phả bình

Cách đọc (54)
Lục bác - Đọc ngược

Cảnh thu sống nước vui chơi
Nồng câu cúc rượu mát hơi thi vào
Trúc thông ngọc phím dựng đàn
Hạt rơi hoa phả thơ lầu sống reo
Bãi phăng bến cúc phơi hương
Bủa câu lộng vịnh lưới sương khơi dằm
Sáo thơ bình rượu bịn nhành
Thuyền xanh ngọt nước thắm vàng sắc thu


Lục bác tự do
Cách (55)
Vào thu cảnh mát vui chơi
Bình thơ rượu ngọt vịnh câu thi nồng
Bãi khơi trúc dựng lầu thông
Câu thơ sống phả phăng dằm bến hương
Rượu hơi ngọt bịn hạt sương
Đàn reo sáo lộng nước thuyền thắm xanh
Phím câu sống nước phơi nhành
Cúc hoa bủa lưới rơi vàng sắc thu

Lục bác tự do
cách (56)

Cảnh vào thu mát vui chơi
Vịnh thi rượu ngọt Bình câu thơ nồng
Đàn reo phím bịn hạt thông
Bãi phơi trúc dựng phăng dằm sắc hương
Lầu thơ sóng phả hơi sương
Bủa câu lưới cúc nước thuyền thắm xanh
Sóng câu rượu ngọt rơi nhành
Nước hoa sáo lộng phơi vàng BẾN THU

Cách đọc (57)
Lục bác tự do
Bến thu đàn ngọc sáo thông
Bình thơ rượu ngọt hơi nồng cúc hương
Hạt hoa nhành bịn rơi sương
Bãi khơi phơi lộng nước thuyền mát xanh
Bủa câu sóng dựng lưới phăng
Chơi vui bến cúc sóng câu phả dằm
Trúc reo phím thắm rượu vàng
Lầu thơ thi vịnh nước vào sắc thu

Cách ( 58 )
Theo bài VIII

Đọc ngược đảo từ thứ 3làm thứ 4 và bỏ 3 từ cuối
Đọc ngược
Cảnh nước vui chơi
Thi nồng mát hơi
Thông reo trúc ngọc
Sống phả thơ lầu
Bãi phơi hương cúc
Lưới sương bủa câu
Bình thơ rượu ngọt
Sắc thắm vàng thu

Cách (59)
Bỏ 3 từ đầu lấy 1 từ thứ5 thành từ 4 ở mỗi câu
Đọc xuôi
Tương tự Như trên
Theo bài VIII

Nước thắm thuyền xanh
Sáo thơ bịn nhành …
Khơi sương lộng vịnh
Bến bãi dằm phăng
Hoa phả rơi hạt
Phím reo dựng đàn
Câu nồng cúc rượu
Sóng nước thu vào

Cách(60)
Trong bài Bến Thu ,có các từ lập lại gồm :
2Từ: Thu , 2 từ Câu , 2 từ Thơ ,2 từ Rượu,
2từ Nước , 2 từ Sóng ,2 từ Cúc
Xếp thành 2 vế đối như sau :

“Câu thơ sóng nước thu rượu cúc
Cúc rượu câu thơ nước sóng thu”

Rượu thu cúc nước câu thơ sóng
Sóng nước câu thơ rượu cúc thu


Rượu thu sóng nước câu thơ cúc
Cúc nước rượu thu sóng câu thơ

Cách đọc(61)
Cách đọc thơ 10 chữ thành bài tứ tuyệt thi

*Thu vàng cúc thắm rượu nồng hơi sáo lộng khơi
Thu vàng cúc thắm rượu nồng hơi
Thắm rượu nồng hơi sáo lộng khơi
Khơi lộng sáo hơi nồng rượu thắm
Hơi nồng rượu thắm cúc vàng thu

*Chơi vui sóng nước cảnh vào thu thi vịnh câu
Chơi vui sóng nước cảnh vào thu
Nước cảnh vào thu thi vịnh câu
Câu vịnh thi thu vào cảnh nước
Thu vào cảnh nước sóng vui chơi

*Thu vàng cúc thắm sóng vui chơi rượu nồng hơi
*Chơi vui sóng nước cúc vàng thu cảnh vào thu
*Thu vàng cúc thắm cảnh vào thu hạt sương rơi
*Thu vành sắc thắm nước thuyền xanh sáo bịn nhành
*Thu vào sóng nước cảnh vui chơi thi mát hơi
*Thu vàng sắc thắm cảnh vui chơi vịnh lộng khơi

Cách đọc (62)
Đọc theo thể thơ song thất lục bác

Thu vàng thắm hơi nồng rượu cúc
Nước thuyền xanh mát bãi bến phơi
Hạt sương nhành cúc bịn rơi
Lưới phăng câu bủa lộng khơi sóng dằm

Lầu ngọc trúc dựng đàn hương sắc
Phím thông reo hoa phả vào thơ
Vui chơi câu vịnh sáo thi
Cảnh thu sóng nước rượu thơ ngọt Bình

Và cứ theo cách đọc như bài
BẾN THU I – (ĐỌC ĐƯỢC nhiều CÁCH)
Có thể đọc mà không lạc ý chính

Tôi viết mấy câu trên đây: O,bế, gọt đẽo, dũa, mài
chải, chuốt, mong sao cho có cái hồn mới thôi
Hóa ra thu đi ,thu đến ròng rã đã vàng phai nét chữ
Được cái ăn chắc là anh đẽo chữ cho vui nhà chớ không là thơ sĩ
Hoá Lạc / Phù Cát /Bình Định/10/2/ 1976
Bình Xuân Nguyễn
15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Sơn

Trời ơi huyền diệu quá!
Thập tải luân giao cầu cổ kiếm. Nhất sinh đê thủ bái mai hoa.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Xuân Bình

Cảm ơn bạn đã cho tôi lời hay ý đẹp
15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

@Gửi bạn Nguyễn Xuân Bình: Bạn vừa mới đăng ký thành viên Thi viện hôm nay, có lẽ chưa kịp tìm hiểu các hướng dẫn và quy định của Thi viện? NT thấy bạn mở liên tiếp hai chủ đề thơ trong diễn đàn này (Thơ thành viên-Thơ mới) mà không kịp quan sát xem việc mở các chủ đề đó có phù hợp với diễn đàn hay không?
NT đề nghị bạn hãy tạm dừng việc lập chủ đề, ghé vào topic này đọc một số nội dung cần biết khi tham gia Thi viện: http://www.thivien.net/fo...ID=dyNQhH0FroZr5GKq5c8WuQ (bấm vào link để đến topic cần đọc).
Với hai chủ đề của bạn, NT sẽ xem lại để quyết định gộp hoặc chuyển đề nơi nào là phù hợp nhất vậy.
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Xuân Bình

Cảnh Xuân
(Xuân Yêu)
( I )
Ta mến Cảnh Xuân ánh sáng ngời
Thú vui thơ rượu chén đầy vơi
Hoa cài dậu trúc cành xanh biếc
Lá quyện hương xuân sắc thắm tươi
Qua lại khách chờ sông lặng sóng
Ngược xuôi Thuyền đợi bến đông người
Xa ngân tiếng hát đàn trầm bổng
Tha thiết bóng ai mắt mỉm cười

Đọc ngược
( II)
Cười mỉm mắt ai bóng thiết tha
Bổng trầm đàn hát tiếng ngân xa
Người đông bến đợi Thuyền xuôi ngược
Sóng lặng sông chờ khách lại qua
Tươi thắm sắc xuân hương lá quyện
Biếc xanh cành trúc dậu cài hoa
Vơi đầy chén rượu thơ vui thú
Ngời sáng ánh xuân cảnh mến ta

Cách đọc 3
Bỏ 2 từ đầu ở mỗi câu
Đọc xuôi

Cảnh xuân ánh sáng ngời
Thơ rượu chén đầy vơi
Dậu trúc cành xanh biếc
Hương xuân sắc thắm tươi
Khách chờ sông lặng sóng
Thuyền đợi bến đông người
Tiếng hát đàn trầm bổng
Bóng ai mắt mỉm cười

Cách đọc 4
bỏ 2 từ cuối ở mỗi câu
Đọc ngược

Mắt ai bóng thiết tha
Đàn hát tiếng ngân xa
Bến đợi Thuyền xuôi ngược
Sông chờ khách lại qua
Sắc xuân hương quyện l
Cành trúc dậu cài hoa
Chén rượu thơ vui thú
Ánh xuân cảnh mến ta

Cách đọc (5)
Bỏ 3 từ cuối ở mỗi câu
Đọc xuôi

Ta mến cảnh xuân
Thú vui thơ rượu
Hoa cài dậu trúc
Gió lộng hương xuân
Qua lại khách chờ
Ngược xuôi Thuyền đợi
Xa ngân tiếng hát
Tha thiết bóng ai

Cách đọc (6)
Bỏ 3 từ đầu ở mỗi câu
Đọc ngược

Cười mỉm mắt ai
Bổng trầm đàn hát
Người đông bến đợi
Sóng lặng sông chờ
Tươi thắm sắc xuân
Biếc xanh cành trúc
Vơi đầy chén rượu
Ngời sáng ánh xuân

Cách đọc (7)
Bỏ 4 từ đầu đọc xuôi

Ánh sáng ngời
Chén đầy vơi
Cành xanh biếc
Sắc thắm tươi
Sông lặng sóng
Bến đông người
Đàn trầm bổng
mắt mỉm cười

Cách đọc (8)
Bỏ 4 từ cuối đọc ngược

Bóng thiết tha
Tiếng ngân xa
Thuyền xuôi ngược
Chờ khách lại qua
Hương lộng gió
Dậu cài hoa
Thơ vui thú
Cảnh mến ta

Trên đây là 8 cách đọc cơ bản
Ngoài ra ta còn có thể đọc biến tấu như sau

Cách đọc (9)
Bỏ 3 từ đầu, lấy từ 5 đảo làm 4
Đọc xuôi

Ánh xuân sáng ngời
Chén rượu đầy vơi
Cành trúc xanh biếc
Sắc xuân thắm tươi
Sông chờ lặng sóng
Bến đợi đông người
Đàn hát trầm bổng
Mắt ai mỉm cười

Cách đọc (10)
Bỏ 3 từ cuối, lấy từ 3 làm 4
Đọc ngược

Bóng ai thiết tha
Tiếng hát ngân xa
Thuyền đợi xuôi ngược
Khách chờ lại qua
Hương xuân lộng gió
Dậu trút cài hoa
Thơ rượu vui thú
Cảnh xuân mến ta

Cách đọc (11)
Đọc theo cơ bản chéo câu

Đọc xuôi, ngược chéo câu vần

Ta mến cảnh xuân mắt mỉm cười
Thú vui thơ rượu bến đông người
Hoa cài dậu trúc sông lặng sóng
Ngược xuôi Thuyền đợi sắc thắm tươi

Qua lại khách chờ đàn trầm bổng
Lá quyện hương xuân chén đầy vơi
Xa ngân tiếng hát cành xanh biếc
Tha thiết bóng ai ánh sáng ngời

Cách đọc (12)
Đọc xuôi , ngược chéo câu vần

Ngời sáng ánh xuân bóng thiết tha
Vơi đầy chén rượu tiếng ngân xa
Biếc xanh cành trúc Thuyền xuôi ngược
Tươi thắm sắc xuân khách lại qua
Sóng lặng sông chờ hương quyện lá
Người đông bến đợi dậu cài hoa
Bổng trầm đàn hát thơ vui thú
Cười mỉm mắt ai cảnh mến ta

Cách đọc (12b)
Đọc ngược ,xuôi chéo câu vần

Cười mỉm mắt ai cảnh mến ta
Bổng trầm đàn hát dậu cài hoa
Người đông bến đợi hương quyện lá
Biếc xanh cành trúc khách lại qua

Tươi thắm sắc xuân thơ vui thú
Sóng lặng sông chờ tiếng ngân xa
Vơi đầy chén rượu Thuyền xuôi ngược
Ngời sáng ánh xuân bóng thiết tha

Cách đọc (14)
Đọc ngược, xuôi chéo câu vần

Tha thiết bóng ai ánh sáng ngời
Xa ngân tiếng hát chén đầy vơi
Ngược xuôi Thuyền đợi cành xanh biếc
Qua lại khách chờ sắc thắm tươi
Lá quyện hương xuân sông lặng sóng
Hoa cài dậu trúc bến đông người
Thú vui thơ rượu đàn trầm bổng
Ta mến cảnh xuân mắt mỉm cười

Cách đọc(15)
Đọc đứng
Đọc chéo các cặp câu - Đọc xuôi

Ta mến cảnh xuân mắt mỉm cười
Thú vui thơ rượu bến đông người
Hoa cài dậu trút sông lặng sóng
Ngược xuôi Thuyền đợi sắc thắm tươi
Gió lộng hương xuân đàn trầm bổng
Qua lại khách chờ chén đầy vơi
Xa ngân tiếng hát cành xanh biếc
Tha thiết bóng ai ánh sáng ngời

Cách đọc(16)
Đọc đứng
Đọc chéo các cặp câu - Đọc ngược

Cười mỉm mắt ai cảnh mến ta
Bổng trầm đàn hát dậu cài hoa
Người đông bến đợi hương lộng gió
Biếc xanh cành trúc khách lai qua
Sóng lặng sông chờ thơ vui thú
Tươi thắm sắc xuân tiếng ngân xa
Vơi đầy chén rượu Thuyền xuôi ngược
Ngời sáng ánh xuân bóng thiết tha

Cách đọc (17)
Lục bác đọc xuôi

Cảnh xuân ta mến ánh ngời
Thú vui chén rượu đầy vơi hát đàn
Hoa cài dậu biếc sáng xanh
Hương xuân lá quyện thắm cành sắc tươi
Ngược xuôi Thuyền đợi đông người
Lại qua sóng lặng bến sông khách chờ
Ngân xa tiếng trúc bổng trầm
Bóng thơ tha thiết mỉm cười mắt ai

(Bóng ai cười mỉm mắt thơ
Xa ngân tiếng trúc bổng trầm thiết tha)

Cách đọc (18)
Lục bác đọc ngược

Mắt ai cười mỉm thiết tha
Bổng trầm tiếng trúc ngân xa hát đàn
Thuyền chờ khách đợi ngược xuôi
Bến sông sóng lặng đông người lại qua
Bóng xanh dậu biếc cài hoa
Xuân tươi quyện lá thắm cành sắc hương
Vơi đầy chén rượu thú vui
Cảnh thơ ta mến ánh xuân sáng ngời

Cách đọc (19)
Lục bác đọc xuôi

Ánh xuân ngời sáng thú vui
Cảnh thơ chén rượu vơi đầy mến ta
Trúc xanh dậu biếc cài hoa
Sắc hương lá quyện thắm cành xuân tươi
Bến sông khách đợi ngược xuôi
Thuyền chờ sóng lặng đông người lại qua
Mắt ai cười mỉm thiết tha
Bóng trầm bổng hát ngân xa tiếng đàn

Cách đọc (20)
Lục bác đọc ngược

Mắt ai cười mỉm thiết tha
Tiếng đàn hát bóng ngân xa bổng trầm
Ngược xuôi bến đợi người đông
Lại qua Thuyền khách sóng sông lặng chờ
Sắc hương quyện lá biếc xanh
Hoa cài dậu trút thắm cành xuân tươi
Thú vui rượu chén vơi đầy
Thơ ta mến ánh sáng ngời cảnh xuân

Cách đọc (21)
Lục bác tự do
Ghép bất kỳ 56 ký tự trong bài Cảnh Xuân
Thành bài lục bác tự do

Bến sông cảnh đợi người đông
Ánh xuân ngời sáng bổng trầm ngân xa
Thuyền chờ sóng lặng thiết tha
Khách xuân tươi biếc lại qua hát đàn
Hoa cài dậu trúc bóng xanh
Ngược xuôi lá quyện thắm cành sắc hương
Vơi đầy chén rượu thú vui
Tiếng thơ ta mến mỉm cười mắt ai

Cách đọc (22)
Lục bác tự do

Thú vui ta mến cảnh xuân
Mắt ai cười mỉm rượu xuân chén đầy
Dậu xanh cành biếc hoa cài
Sắc hương quyện lá sáng tươi ánh ngời
Sông chờ sóng lặng bóng vơi
Lại qua Thuyền thắm bến người đợi đông
Ngược xuôi tiếng trúc bổng trầm
Khách thơ tha thiết xa ngân hát dàn
Xuân Bình
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

binh xuan

Bạn nguyệt thu oi sao ban xoá nick xuân bình cua tôi . tôi đã làm theo đúng thu tục rồi mà.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

binh xuan

tôi có quyền đổi chủ đề mà , tại chủ đề bạn để không hay, mong ban mở khoá nick xuân bình. cám ơn
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 9 trang (87 bài viết)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối