Lội sông

Lội sông, d’amore
Em hỏi rằng anh có vui gì
Ấy chuyện thường ngày hay chiêm bao
Anh cười và đáp
Thấy ướt, và thấy tình mình ươm hoa