Trang trong tổng số 79 trang (788 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Hương Trâm

BÚT TRẬN

Quốc nạn nhà thơ nghĩ thế nào ?
Vung ngòi bút trận thế gươm đao !
Tình  yêu  đất  nước  là  xung  kích,
Tiết  khí  thi  nhân  phải  tự  hào !
Xếp   lại   tâm   tư   nung   chí   lớn,
Phơi  bày  lý  tưởng  ngẩng  trời  cao.
Ngày mai biển đảo tan xâm lược,
Chẳng thẹn Trường Sa đổ máu đào !
HƯƠNG-TRÂM

Sóng gió bao phen nhờ bạn Đạo
Êm đềm mấy lúc cậy tình Thơ.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hương Trâm

BÚT TRẬN     (Đã chỉnh sửa)

Quốc nạn... nhà thơ nghĩ thế nào ?
Vung ngòi bút trận thế gươm đao !
Tình yêu nước Việt luôn xung kích,
Tiết  tháo  dân  Nam  mãi  tự  hào !
Xếp   lại   tâm   tư   nung   chí   lớn,
Phơi bày lý tưởng ngẩng đầu cao
Ngày mai Biển Đảo tan xâm lược,
Chẳng thẹn Trường Sa đổ máu đào !
HƯƠNG-TRÂM

Sóng gió bao phen nhờ bạn Đạo
Êm đềm mấy lúc cậy tình Thơ.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hương Trâm

BÚT TRẬN

Quốc nạn...nhà thơ nghĩ thế nào ?
Vung ngòi bút trận thế gươm đao !
Tình  yêu  nước  Việt  luôn  xung  kích,
Tiết  tháo  dân  Nam  mãi  tự  hào !
Xếp   lại   tâm   tư   nung   chí   lớn,
Phơi  bày  lý  tưởng  ngẩng  đầu  cao.
Ngày mai Biển Đảo tan xâm lược,
Chẳng thẹn Trường Sa đổ máu đào !
HƯƠNG-TRÂM

Sóng gió bao phen nhờ bạn Đạo
Êm đềm mấy lúc cậy tình Thơ.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hương Trâm

HỒN THIÊNG SÔNG NÚI

Cướp biển tung hoành đáng nghĩ suy ,
Xem   kìa   Tổ   Quốc   đã   lâm   nguy !
Trường   Sa   réo   gọi   "lời   tha  thiết"...
Bãi   Đá   kêu   gầm   "khúc   biệt   ly"...!
Đất   Mẹ   đau   lòng   thêm   bức   xúc ,
Quê   Nhà   xót   dạ   lắm   tư   duy,
Toàn  dân  phản  kháng  thù  xâm  lược,
Giữ   lấy   tiền   đồ   mãi   phát   huy ...!
HƯƠNG-TRÂM

Sóng gió bao phen nhờ bạn Đạo
Êm đềm mấy lúc cậy tình Thơ.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hương Trâm

TRÁI TIM VIỆT NAM

Giọt  máu  trong  tim  mãi  nóng  bừng,
Bao  đời  vẫn  chảy  chẳng  hề  ngưng !
Tình   Quê   ấp   ủ    rền    sông    núi,
Nghĩa  Nước  trào  dâng  dậy  biển  rừng !
Sử :  LÝ -  LÊ - TRẦN  "xâm   lược   khiếp",
Gương : TRƯNG-TRIỆU-NGUYỄN"giống nòi hưng"(*)
Tiền   nhân,   hậu   bối   còn   in   dấu,
Nước   Việt   nghìn   năm   vốn   đã   từng ...!
HƯƠNG-TRÂM
________________
(*)-Nguyễn Huệ  ( Vua Quang Trung) đại phá quân Thanh.

Sóng gió bao phen nhờ bạn Đạo
Êm đềm mấy lúc cậy tình Thơ.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hương Trâm

TRÁI TIM VIỆT NAM  (đã chỉnh sửa)

Giọt máu trong tim mãi nóng bừng,
Bao  đời  vẫn  chảy  chẳng  hề  ngưng.
Tình   Quê   ấp   ủ   rền   sông   núi,
Nghĩa  Nước  trào  dâng  dậy  biển  rừng.
Sử : LÝ - LÊ - TRẦN - xâm lược... hoảng,
Gương :TRƯNG-TRIỆU-NGUYỄN- tảo thanh...trừng (*)
Tiền   nhân,  hậu   bối   còn   in   rõ,
Nước  Việt  nghìn  năm  vốn  đã  từng ...!
HƯƠNG-TRÂM
________________
(*)-NGUYỄN HUỆ (Vua Quang Trung đại phá quân Thanh)

Sóng gió bao phen nhờ bạn Đạo
Êm đềm mấy lúc cậy tình Thơ.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hương Trâm

THẾ CỜ  

Một nước cờ chơi khá nặng đầu,
Trên bàn phải nghĩ kế nào sâu !
Nghênh  xe  có  thể  là  sa  lưới ?
Ẩn  sĩ  coi  chừng  bị  mắc  câu !
Giữ thế tương quan thì gắng đợi,
Cân  bằng  yếu  lược  ắt  chờ  lâu.
Trầm  tư  cốt  chọn  đường  phân  giải,
Chiếu tướng ngay khi thấy "nhiệm mầu" !
HƯƠNG-TRÂM

Sóng gió bao phen nhờ bạn Đạo
Êm đềm mấy lúc cậy tình Thơ.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hương Trâm

BÓNG CỜ

Đất  Việt ...nghìn năm dựng Nước mà !
Ai   làm   sóng   dậy   giữa   trùng   ba ?
Tàu  man ,  hận  lớn  manh  tâm  xấu !
Hán   tặc ,   thù   sâu   xảo   ý    tà !
Nhất   trí   chung   vai   gìn   lãnh  thổ,
Đồng   tâm   hiệp   sức   giữ   sơn   hà.
Dù   cho   máu   đổ   sương   phơi  trắng,
Một   bóng   cờ   chung   một   mái  Nhà !
HƯƠNG -TRÂM

Sóng gió bao phen nhờ bạn Đạo
Êm đềm mấy lúc cậy tình Thơ.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hương Trâm

ÔI THÔI RỒI...NỒI XÔI !   (Thơ buồn)

Quá  nhão, khê...mùi  nếp  mới  xôi,
Cùng  ăn  để  trọn  kiếp  luân  hồi !
Trời  nung  chắc  lọc  tinh  hoa  đất,
Lửa  đốt  hanh  hao  hạt  ngọc  nồi.
Tắc trách sao lòng chưa hối hận ?
Vô  tình  hỏi  dạ  có  buông  trôi ?
Nhìn nhau phải tính gì cho khéo !
Mỗi phút qua nhanh...khó đứng ngồi !
HƯƠNG-TRÂM
________________
(...Hôm qua mình đã nấu xôi,
Lỡ tay bị nhão cả nồi hết ngon !!!)

Sóng gió bao phen nhờ bạn Đạo
Êm đềm mấy lúc cậy tình Thơ.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hương Trâm

XƯỚNG HỌA ĐƯỜNG THI

LỜI NHẮN NHỦ  (bài họa)

"Sống  để  mà  ăn"...chẳng  khó  gì,
"Ăn  mà  để  sống"...hãy  cùng  đi !
Quê hương xứ sở, đừng xao lãng,
Đất  nước  con  người  chớ  vội  phi.
Giặc Bắc ngang tàn gây chiến...trận,
Nhà Nam khẳng khái đấu trường...thi.
Đời   sau   lịch   sử   còn   lưu   đó,
Há   tưởng   qua   rồi,  sẽ   bất   tri ?
HƯƠNG-TRÂM

KHÚC TÂM TÌNH  (bài xướng)

Mấy chục Xuân qua nghĩ được gì ?
Dòng  đời  tan  hợp  đến  rồi  đi !
Mắt  còn  tỏ  rõ  màu  đen  trắng,
Lòng chẳng bận bàn chuyện thị phi.
Cay đắng men trần nâng cốc rượu,
Vui  buồn  thế  sự  kết  vần  thi.
Hòa theo cuộc sống nhiều thay đổi,
Mấy  khúc  tâm  tình  gởi  cố  tri !
THỆ MINH

Sóng gió bao phen nhờ bạn Đạo
Êm đềm mấy lúc cậy tình Thơ.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 79 trang (788 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] ... ›Trang sau »Trang cuối