送妻入道

人無回意似波瀾,
琴有離聲為一彈。
縱使空門再相見,
還如秋月水中看。

李涉

Tống thê nhập đạo

Nhân vô hồi ý tự ba lan ,
Cầm hữu ly thanh vị nhất đàn .
Túng sử không môn tái tương kiến ,
Hoàn như thu nguyệt thủy trung khan .

Lý Thiệp
Quyển 477_50

  Tiễn vợ đi tu

Người không về như sóng trôi đi,
Đàn vẳng lên từng tiếng biệt li.
Giả sử cửa thiền mà gặp lại,
Trăng thu bóng nước đẹp làn mi.

Cao Nguyên