Tên bài thơ: Hạnh phúc trắng tay
Tác giả: Đỗ Quảng Hàn
Nhóm bài: Thương đơn nhớ góp chốn quê xa
Gửi bởi Đỗ Quảng Hàn
Ngày gửi: 31/05/2024 18:05
Xoá bởi: tôn tiền tử
Lý do xoá: gửi trùngBuồn sống dai trăm tuổi
Vui chết non trong ngày
Nỗi đau thân đặc tối  
Hạnh phúc trắng phau tay.

(Bài viết được gửi tự động)
tửu tận tình do tại