Xin chào, tôi viết lời cho bài hát, không biết làm thơ. Nay thấy ca từ giống thơ nên tham gia giao lưu với mọi người . Thân ái.
"Bỏ ta mà đi, ngày hôm qua không sao giữ lại được.
Làm rối loạn lòng ta, rồi ngày hôm nay có lắm chuyện phiền ưu".
LÝ BẠCH.