Trang trong tổng số 98 trang (973 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

trinhphucnguyen24

BÃO    (Tế Hanh)

Cơn bão nghiêng đêm
Cây gẫy cành bay lá
Ta nắm tay em
Cùng qua đường
Cho khỏi ngã.

Cơn bão tạnh lâu rồi
Hàng cây xanh thắm lại
Nhưng em đã xa xôi
Và cơn bão lòng ta thổi mãi…
                                                     1997


                                 L’ORAGE

L’orage bouleverse la nuit,
Brise les branches,arrache les feuilles;
J’empoigne ta main
Nous traversons ensemble le chemin,
Pour ne pas tomber.

L’orage cesse depuis longtemps,
Les arbres raffraichis, reverdissent;
Mais tu es déjà loin,très loin,,,
Et l’orage dans mon coeur
Souffle pour toujours…

                                            Poeme  BÃO  de TẾ HANH
                                                                Tr.TRỊNH PHÚC NGUYÊN
                                                                                            2012
Vui buồn ký ức thời quân ngũ
Thanh thản tâm hồn lúc nghỉ hưu
Đường cong cuộc sống dài bao nữa
Vẫn cứ yêu đời chẳng quanh hiu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

trinhphucnguyen24

Jean-Michel RENAITOUR (1896-1986)
Sinh ngµy 31-3-1896 ë Pari,mÊt ngµy 12-12-1986.Lµ phi c«ng, nghÞ sÜ, thi sÜ.Cùu nghÞ sÜ,thÞ tr­ëng Auxerre vµ cè vÊn tr­ëng Yonne. §• xuÊt b¶n trªn 100 ®Çu s¸ch vµ ®­îc gi¶i th­ëng v¨n häc Rome n¨m 1923 , gi¶i th­ëng Héi nhµ v¨n n¨m 1961 , phÇn th­ëng cña ViÖn hµn l©m Ph¸p 2 lÇn.§• cã trªn 25 ®Çu s¸ch phª b×nh v¨n häc. Céng t¸c viªn cña Grandes Authologies ,Se’quences , Encyclope’die Poe’tique.
                     BÝ QuyÕt t×m h¹nh phóc
                                         T«i g©y chiÕn víi hån m×nh
                                                  Shakespeare
Trªn ®êi nµy t×m H¹nh phóc ®©u lµ bÝ quyÕt?
Ai t×m ra , quyÕt kh«ng ®­îc lÆng im.
Cã ng­êi t­ëng cø ®Õn §Òn T×nh ¸i,
Tíi ngµy T×nh yªu lµm øa m¸u con tim.

Ng­êi kh¸c , lÈn trèn c¶nh Ðo le khæ cùc,
§• hÝt h¬i vµng ®éc vµo lång ngùc.
L¹i cã kÎ, chiÕm phÇn t­ tr¸i ®Êt,
Th¾ng mµ ­u t­ h»n trªn tr¸n nh¨n nheo.

Trªn ®êi nµy , ch¼ng v× ®Ñp hay tãc ãng vµng
Lµm bít ghen ®i c« ®iÕm , bµ hoµng...
R­îu vµ thuèc phiÖn ®em l¹i thó vui gi¶ dèi...

Vµ tr­íc nuèi tiÕc , h»n thï, ©n hËn,
T×m sù thËt , chØ cßn mét mµ th«i,
H¹nh phóc lµ quªn ®i kû niÖm buån ë trªn ®êi.
                                                          3/2004
                                             TrÞnh Phóc Nguyªn dÞch
Vui buồn ký ức thời quân ngũ
Thanh thản tâm hồn lúc nghỉ hưu
Đường cong cuộc sống dài bao nữa
Vẫn cứ yêu đời chẳng quanh hiu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Chân

Tiếp theo bản dịch tiếng Pháp bài BÃO (Tế Hanh)của TRỊNH PHÚC NGUYÊN, xin đưa thêm các bản dịch bài trên ra tiếng Anh, tiếng Nga, Hán-Việt và bạch thoại của TMCS và NGUYỄN CHÂN

THE STORM
TE HANH
That night was rocked from side to side
By the storm.
It broke branches
And plucked off leaves.
I steadied you
By holding the hand of yours
To cross the street together.

The storm ended a long time ago.
The trees became green again
With new branches
And young leaves.
But you’ve gone away,
A new storm appeared in my heart,
It’ll blow forever…

Translation by TMCS

БУРЯ
ТЕ ХАНЬ
Наклоняет ночь буря
Сломает ветви, сорвает листья
Я держу твою руку
Переходя дорогу
Чтобы не упасть

Давно затихнула буря
Вновь позeленели деревья
А ты ушла далеко, слишком далеко
Дует в моей душе буря постоянно

NGUYỄN CHÂN 16.02.2014

BẠO PHONG VŨ
TẾ HANH
Phong vũ khiển khuynh dạ
Bạt diệp triết thụ chi
Quá lộ nhĩ thủ trì
Nhân nhi khiển bất điệt

Phong vũ cửu đình liễu
Thụ liệt tái lục thâm
Đãn thị nhĩ viễn khứ
Đài phong tục ngã tâm

暴 風 雨
祭 亨
雨 風 遣 傾 夜
拔 葉 折 樹 枝
過 路 妳 手 持
因 而 遣 不 跌

風 雨 久 停 了
木 列 再 綠 深
然 而 妳 遠 去
颱 吹 續 我 心

NGUYỄN CHÂN dịch 17.02.2014

BẠO PHONG VŨ
TẾ  HANH
Bạo phong vũ khuynh dạ
Diệp bạt, thụ chi triết
Quá lộ chấp nhĩ thủ
Vị liễu nhĩ bất điêt

Bạo phong cửu đình liễu
Thụ thụ lục du du
Đán thị nhĩ viễn khứ
Ngã tâm đài phong dư

暴 風 雨
祭 亨
暴 風 雨 傾 夜
葉 拔 樹 枝 折
過 路 執 妳 手
為 了 妳 不 跌

暴 風 久 停 了
樹 樹 綠 悠 悠
但 是 妳 遠 去
我 心 台 風 餘

TMCS dịch ra bạch thoại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phan Hoàng Mạnh

S Ố N G
                             Phan Bội Châu


       Sống tủi làm chi đứng chật trời,
       Sống nhìn thế giới hổ chăng ai?
       Sống làm nô lệ cho người khiến,
       Sống chịu ngu si để chúng cười.
       Sống tưởng công danh, không tưởng
                                                          nước,
       Sống lo phú quý, chẳng lo đời.
       Sống mà như thế , đừng nên sống,
       Sống tủi làm chi sống chật trời.


                             V I V R EVivre humilié, pourquoi abonder le globe de sa
                                                                     présence?
Vivre ainsi, n’est-il pas honteux devant le monde?
Vivre en esclave pour les autres qui dirigent,
Vivre dans l’ignorance et devant la risée de tout le monde,
Vivre dans la pousuite des honneurs sans penser à la patrie,
Vivre dans la course aux richesses sans veiller à la
                                                                      communauté,
Vivre de cette façon, vaut mieux ne pas vivre.
Vivre humilié, pouquoi abonder le globe de sa présence ?  

                                            PHAN HOÀNG MẠNH
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Chân

行 軍 詞 (其 三)
高 伯 适
庫城高望塞雲飛
雄劍無聲戰馬肥
戍久漸忘羈旅意
餉丁何事嘹歌悲
                                                                            Phiên âm :

HÀNH QUÂN TỪ (KÌ TAM)
CAO BÁ QUÁT
Khố thành cao vọng tái vân phi
Hùng kiếm vô thanh chiến mã phì
Thú cửu tiệm vong ky lữ ý
Hướng đinh hà sự liệu ca bi.
      
                                                                              Dịch nghĩa

BÀI TỪ HÀNH QUÂN (Bài III)
CAO BÁ QUÁT
Phía kho lương trong thành nhìn trên cao
mây biên giới bay
Kiếm hùng không tiếng, ngựa chiến béo
(không giao tranh)
Lính thú lâu ngày dần quên nỗi buồn đất khách
Phu chở lương cớ sao cất giọng hát bi thương.


BÀI TỪ HÀNH QUÂN (Bài III)
CAO BÁ QUÁT
Mây biên giới, đỉnh kho lương
Béo phì ngựa chiến, tiếng gươm lặng rồi
Nhớ quê lính thú đã nguôi
Tiếp lương lại hát những lời buồn tênh!

Mây bay biên giới đỉnh kho lương
Ngựa chiến béo phì, lặng tiếng gươm
Lính thú đã quên buồn đất khách
Chở hàng lại hát giọng bi thương.

MOUVEMENT DES TROUPES (III)
CAO BA QUAT
Les nuages frontiers couvrent l’entrpôt des provisions
Se taisent les fracas de glaive
S’engraissent les chevaux de guerre
Aux frontières les soldats oublient déjà la nostalgie
Pourquoi les facteurs chantent encor de mélancolie?

ПАХОДНАЯ ПЕСНЯ (III)
КАО БА КУАТ
На границе прикрывают склады
продовольствий облака
Замолкнули мечи, жиреют боевые коня
Здесь солдаты тосковать по родине перестали
Зачем почтальоны ещё поют меланхолически?

NGUYỄN CHÂN 03.01.2014
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Chân

行 軍 詞 (其 四)
高 伯 适
東 風 捲 地 野 塵 昏
征 馬 蕭 蕭 出 塢 門
借 問 西 軍 何 處 駐
千 溪 萬 壑 見 崑 崙
              
Phiên âm :

HÀNH QUÂN TỪ (KÌ TỨ)
CAO BÁ QUÁT
Đông phong quyển địa dã trần hôn
Chinh mã tiêu tiêu xuất ổ môn
Tá vấn tây quân hà xứ trú
Thiên khê vạn hác kiến Côn Lôn
         
Dịch nghĩa:

BÀI TỪ HÀNH QUÂN (Bài IV)
CAO BÁ QUÁT
Gió đông quét đất bụi mù mịt cánh đồng
Ngựa chiến hí ran ra khỏi cửa thành
Muốn hỏi cánh quân phía Tây đóng ở đâu
Nghìn khe, muôn vực hiện rõ đất Côn Lôn

BÀI TỪ HÀNH QUÂN (Bài IV)
CAO BÁ QUÁT
Cánh đồng gió cuốn bụi mù
Hí vang ngựa chiến lô nhô xuát thành
Đâu nơi đóng cánh tây binh
Muôn khe nghìn vực địa hình Côn Lôn!

Gió thốc cánh đồng mù mịt bụi
Xuất thành ngựa chiến hí ầm vang
Cánh tây quân đóng nơi nào nhỉ?
Khe vực Côn Lôn thật rõ ràng!

MOUVEMENT DES TROUPES (IV)
CAO BA QUAT
Souffle le vent, les poussières couvrent les champs
Les destriers sortent du bastion en hennissant
Où se trouve donc l’aile gauche de l’armée?
C’est là, à Con Lon entre ravins et vallées.

ПАХОДНАЯ ПЕСНЯ (IV)
КАО БА КУАТ
Дует ветер, поле покрытое пылью
Жрая, боевые коня скачут от крепости
Где же находится левый фланг армии?
Boт именно под Кунлунскими оврагами!

NGUYỄN CHÂN 07.01.2014
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Chân

Trên trang 6 tôi đã đưa vào bài Ca Dao Đêm Thu
Nay đưa lại, có thêm các bản dịch ra tiếng Nga và tiếng Anh

ĐÊM THU
CA DAO
Cành trúc câu bóng trăng vàng,
Con cò trắng đậu nhịp nhàng gió đu.
Lưng trời tiếng sáo vi vu,
Cá buồn đớp bóng trăng thu tan tành.

秋 夜
歌 謠
竹 杆 垂 釣 娥 輪 影
鷺 宿 孤 枝 搖 動 頻
玉 笛 蕭 蕭 天 際 響
群 魚 戲 月 繞 波 紋

THU DẠ
CA DAO
Trúc can thuỳ điếu nga luân ảnh
Lộ túc cô chi dao động tần
Ngọc địch tiêu tiêu thiên tế hưởng
Quần ngư hí nguyệt nhiễu ba văn.

NUIT D'AUTOMNE
CHANSON POPULAIRE
Une tige de bambou s'abat sur l'étang
Comme pour pêcher le reflet d'or de la lune.
À sa cime se perche une cigogne blanche
Qui, sous le vent se balance en cadence.
Au sein du firmament flûtent des cerfs-volants.
Des poissons friands happent ce lustre brillant
En le reduisant en pièces éclatantes.

ОСЕННЯЯ НОЧЬ
ЧАСТУШКА
Бамбуковая удочка ловит
золотые блики луны.
Белый аист колебается на ветви
Ритмично под ветром.
На небесах свисят бумажных змей флейты.
Будучи падкой, рыбы хватают лунные блики
И их разбивают вдребизги.
                       
NGUYỄN CHÂN dịch 17.08.2009

AUTUMN NIGHT
FOLK BALLADE
Bending over the pool
A bamboo looks like some-one’s fishing rod
Used to catch the golden reflection of the moon.
On the top of the bamboo
Swinging in the beautiful cadence of the wind,
A white stork can be seen.
In the high sky
Some flute-kites are whistling merrily.
In the pool, to break the monotony
A fish snaps at the autumn moon reflection.
It is broken into pieces!

Translation by TMCS
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

trandaihung123

Kinh Quốc đã viết:

武林洞
黎廉

野菜嫩黃風淡淡,
江花凝碧雨班班。
金光人去無消息,
九曲雲溪朝暮閒。

VŨ LÂM ĐỘNG
Lê Liêm

Dã thái nộn hoàng phong đạm đạm
Giang hoa ngưng bích vũ ban ban
Kim quang nhân khứ vô tiêu tức
Cửu khúc vân khê triệu mộ nhàn

ĐỘNG VŨ LÂM  Lê Liêm
Nguyễn Kinh Quốc dịch

Non mượt rau đồng gió nhẹ đưa
Hoa bờ sông biếc giọt mưa thưa
Người tiên đi vắng không tin tức.
Hôm sớm rỗi nhàn, mây lửng lơ

THE VŨ LÂM CAVE  Lê Liêm
Translated by Nguyễn Kinh Quốc

Winds lightly fly through the glossy young vegetable field.
When it drizzles, at the river bank the flowers are bluish green.
Faire woman’s absent, there is no news
From the morning to the evening the hovering cloud’s free.

.

                   Hàn Yên Tử (dịch thơ):
                     ĐỘNG VŨ LÂM
                    Ngọn cỏ úa vàng  gió hắt hiu
                    Sông nhoà, hoa héo mưa buồn thiu
                    Người đi hình bóng không còn thấy
                    Mây vẩn chín tầng cũng nhẹ tiu
                                                                          H.Y.T 28/2/2014
      Hương giang ai thả một vầng trăng
              Xưa đã ôm sầu nay vẫn mang

                                   Cư sĩ Hàn Yên Tử
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

trandaihung123

Nguyễn Chân đã viết:
Trên trang 6 tôi đã đưa vào bài Ca Dao Đêm Thu
Nay đưa lại, có thêm các bản dịch ra tiếng Nga và tiếng Anh

ĐÊM THU
CA DAO
Cành trúc câu bóng trăng vàng,
Con cò trắng đậu nhịp nhàng gió đu.
Lưng trời tiếng sáo vi vu,
Cá buồn đớp bóng trăng thu tan tành.

秋 夜
歌 謠
竹 杆 垂 釣 娥 輪 影
鷺 宿 孤 枝 搖 動 頻
玉 笛 蕭 蕭 天 際 響
群 魚 戲 月 繞 波 紋

THU DẠ
CA DAO
Trúc can thuỳ điếu nga luân ảnh
Lộ túc cô chi dao động tần
Ngọc địch tiêu tiêu thiên tế hưởng
Quần ngư hí nguyệt nhiễu ba văn.

NUIT D'AUTOMNE
CHANSON POPULAIRE
Une tige de bambou s'abat sur l'étang
Comme pour pêcher le reflet d'or de la lune.
À sa cime se perche une cigogne blanche
Qui, sous le vent se balance en cadence.
Au sein du firmament flûtent des cerfs-volants.
Des poissons friands happent ce lustre brillant
En le reduisant en pièces éclatantes.

ОСЕННЯЯ НОЧЬ
ЧАСТУШКА
Бамбуковая удочка ловит
золотые блики луны.
Белый аист колебается на ветви
Ритмично под ветром.
На небесах свисят бумажных змей флейты.
Будучи падкой, рыбы хватают лунные блики
И их разбивают вдребизги.
                       
NGUYỄN CHÂN dịch 17.08.2009

AUTUMN NIGHT
FOLK BALLADE
Bending over the pool
A bamboo looks like some-one’s fishing rod
Used to catch the golden reflection of the moon.
On the top of the bamboo
Swinging in the beautiful cadence of the wind,
A white stork can be seen.
In the high sky
Some flute-kites are whistling merrily.
In the pool, to break the monotony
A fish snaps at the autumn moon reflection.
It is broken into pieces!

Translation by TMCS

Hàn Yên Tử (dịch thơ):
ĐÊM THU
Cành trúc đung đưa vẽ bóng trăng
Con đường mờ ảo bước chân bằng
Sáo diều ngân tiếng trời ban thưởng
Đàn cá tung tăng giỡn sóng hằng
                                                               H.Y.T - 29/2/2014
      Hương giang ai thả một vầng trăng
              Xưa đã ôm sầu nay vẫn mang

                                   Cư sĩ Hàn Yên Tử
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Chân

Bạn Hàn Yên Tử thân mến : bài Thu dạ (ĐÊm thu) bạn vừa đăng, là  bài dịch bài ca dao "Đêm Thu" của tôi(Cành trúc câu bóng trăng vàng/Con cò trắng đậu nhịp nhàng gió đu...) từ tiếng Việt ra chữ Hán. Bạn đem dịch lại ra tiếng Việt, nhưng lại "sáng tạo" ra nhiều quá, đặc biệt là 2 câu đầu, chẳng liên quan gì đến ý tứ, chữ nghĩa ban đầu của nó cả. Tôi thật khó hiểu.NGUYỄN CHÂN
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 98 trang (973 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] ... ›Trang sau »Trang cuối