Bản dịch thử của Trần Ngự Bình:

Bên Chén Rượu

Bên cửa ngà say, dạ thẫn thờ
Thấy hoa tơi tả rụng bên hồ
Sinh thời không cạn chung rượu ấm
Ra đi, ai rưới rượu lên mồ?

Cảnh sắc xuân tươi mau tàn tạ
Hoàng oanh cất cánh, bạc mái đầu
Ta say cho hết xuân rồi hạ
Say đến nghìn thu thế sự sầu...