Đời gió mưa nên lắm gió mưa
Mưa hoài mưa huỷ não nùng chưa
Thương em bóng lẻ bờ sông lạnh
Mấy chục năm trường bước nhặt thưa