Rào rạt vườn xuân vạn bướm bay
Li ti hàng phấn rải hương vây
Có ai giấu được em trong ấy
Đã lộ cho anh một nét ngài


13-31998
Nguồn: Tuyển tập thơ tứ tuyệt Yến Lan, NXB Văn học, 2006