Những bài thơ trong tập Lời ru trên mặt đất, NXB Tác phẩm mới in lần thứ nhất 7.200 cuốn, khổ 12x18cm, tại nhà máy in Thống Nhất, 24 Lý Quốc Sư, Hà Nội, số in 08, số xuất bản 6, in xong ngày 25-3-1978, gửi lưu chiểu tháng 3-1978, vẽ bìa Bùi Xuân Phái.