Từ tầng ba nhìn phố phường đã khác
Những con người nhang nhác những con người
Mờ nhoè đi những nét đời sát phạt
Hình như là không khí bớt mùi hôi

Tầng mười tám phố phường trông ngồ ngộ
Những cỡ người thu nhỏ đỡ vênh vang
Bao gái trai dọc ngang trên đại lộ
Như kiến trong cơn vỡ tổ nhoáng nhoàng

ở sát đất mặt phố phường mới thật
Mặt Giê-su mặt Phật mặt maphia
Mùi nhân gian rất nồng không cần lọc
Kìa trăng thu vừa mọc giữa khu nhà


Nguồn: Việt Phương, Cửa đã mở, NXB Trẻ, 2008