Hoa cũ sao bằng hoa mới kia
Nên lòng chẳng đoái nỗi phân chia
Giăng Tần chỉ tiếc đêm nay sáng
Có kẻ ngồi trông tính độ về


Nguồn: Cổ thi trích dịch, Phan Mạnh Danh, Thanh Hoa thư xã, 1953
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)