14.00
Đăng ngày 10/02/2017 15:28, số lượt xem: 393

Hai con vật bé nhỏ
Bị loài người mượn tên
Lúc đầu định đi kiện
Giờ vui rồi lặng thinh