Lúc đầu tôi viết bài thơ “Chia nước mắt” với 2 câu thơ đầu trích của nhà thơ Xuân Diệu như sau:

Chia nước mắt
“Trái đất ba phần tư nước mắt
Đi như giọt lệ giữa không trung”(*)
Sao chẳng chia đều cho tất cả
Người thì không giọt kẻ rưng rưng.
Vũ Mạnh Quang
(*): Thơ Xuân Diệu.