Thế thượng tri âm tối nan đắc
Hỏi ai xui nam bắc gặp nhau đây?
Kiếp trần ai, ai tỉnh mặc ai say
Gánh non nước đã ra tay xin chớ ngại
Danh sĩ tình thâm nguyên tự hải
Giai nhân mệnh bạc cánh như hoa

Nữa rồi đây sương nắng phôi pha
Cảnh ti tuyết không chờ duyên hội ngộ
Nhớ đến chữ “bất đắc tri âm cam nhất tử
Dẫu muôn chung nghìn tứ chớ quên ai
Giang sơn mấy mặt anh tài