Gió máy chi hoài gió máy ơi
Mùa đông giật cánh cửa quên cài
Chỉ mình em giữ mùa thu nổi
Mà chẳng bao giờ em đến chơi


Nguồn: Trần Mạnh Hảo, Tứ tuyệt, NXB Trẻ, 1995