Em là tiên nữ trên ngàn,
Vui chân đi rắc hoa vàng cho xuân.
Anh là du khách dưới trần,
Lần xem hoa nở là lần tương tư.