Lúc trước nghe sấm Trạng Trình ở thánh thất Tây Ninh
Tưởng đâu chỉ là lời giảng hư hư thực thực

Thế cuộc xoay vần :
             Điêu tàn – Thịnh vượng – Suy vong...
Cái vòng quay bí hiểm

Giờ bước qua gần hết tuổi tri thiên mệnh
Lạc vào thời buổi con người biết sợ con người
Giật mình mới thấy ông có lý
Lời tiên tri xưa ma ám đất nước này.