Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Trần Đức Phổ vào 02/07/2019 03:07

Một gái thuyền quyên rất diễm kiều
Bao chàng tuấn kiệt động lòng yêu
Cành hoa mỹ sắc khi xuân sớm
Quả ngọt kỳ hương lúc hạ chiều
Giữ dạ thanh bần không vọng tưởng
Gìn tâm tuyết hạnh chẳng đơm điều
Vui cùng tuế nguyệt miền thôn dã
Bạn hữu thâm tình khúc nhạc tiêu


5-9-2017