Mời em vào quán Không mùa
Ta chia nhau ngọn gió mùa rét căm
Hà Nội đang mùa đông, có ai biết quán không mùa nằm ở đâu nhỉ, để đưa em yêu đến