15.00
Đăng ngày 10/09/2018 01:02, số lượt xem: 656

Dạ đông hữu nguyệt thiểu tinh vân
Lạc tuyết mông thiên bạch vô trần
Thượng các hữu nhân hoài vọng kiến
Viễn phương duy bạch bất hữu nhân
Vong thệ bất lai phi tân dị
Mộng khanh nhất đáo giải tư phân
Tối khổ thế gian, tri hà sự?
Tri khanh hựu bội ước, hoàn tuân...