Khăn sổ trên đường gió bắc qua,
Thì thầm trên bến đứng ngâm nga.
Đầu cầu liễu rũ nghe triều dội,
Bên gác chiều buông lắng sáo xa.
Quê cũ trở về đau phận khách,
Thu sâu vào tới não tình ta.
Năm dài gió bụi quen trôi nổi,
Tựa cửa thương con xót mẹ già.


Nguồn: Cao Tự Thanh, Việt Nam bách gia thi, NXB Văn hoá Sài Gòn, 2005
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.