Vùn vụt tháng ngày, lững thững xe,
Sắc trời ảm đạm áng mây sa.
Say cơn bò mộng chăng lo nước,
Mỏi cánh cò bay chẳng thấy nhà.
Tay búp, bút nghiên dần đắp sạn,
Tóc đào, sương tuyết đã đơm hoa.
Quay đầu lặng ngắm dòng Đông chảy,
Hăm mốt thanh xuân, một chén trà.

與月為朋吾亦月