Thế địch thanh (Tiếng sáo đời)

Tư cảm (Niềm riêng)

Tâm-ngôn Ca-tập (Tập ca Lời lòng)

Tâm-ngôn Thi-tập (Tập thơ Lời lòng)