Sài Gòn sao lạ thế?
Huế vào mà cứ mưa!
Trời phủ đầy mây xám
Giọt hết dày, lại thưa

Bây giờ là tháng sáu
Hạ đang thì ru đưa
Những nồng thơm, rộn rã...
Lẽ nào...
Chuyện đã xưa?

Một chút chi đỏng đảnh
Làm duyên để giao mùa?
Thu chớm về dạo phố
Gót nhỏ
Thời gian khua...

Bây giờ, giữa tháng sáu
Huế vào
Hay ngớt mưa?
Tạm chia tay nhau nhé?
Cứ giả vờ như chưa...


Sài Gòn, thứ bảy - 14/6/2014