Gió động bên ngoài, lạnh không em?
Âm thầm mà xao xác bao niềm...
Tiếng lá thì thầm... hay gió nghẹn?
Thoáng chút chạnh buồn cho nỗi riêng...

Lâm thâm, nhẹ lắm hạt mưa bay
Đường tơ ai thả, rẽ lối này?
Cuối tháng ba rồi không rét ngọt
Chỉ đủ mơ màng, giấc ai say...

Mười bốn, trăng còn đang lỗi hẹn
Vườn khuya tìm bóng...
Ngóng lơ ngơ
Có người gửi hồn qua khung cửa
Lòng chùng, gõ phím...
Mấy câu thơ...


(29/3/2010)