Lưng trời lộng lẫy bóng Hằng Nga
Điểm cái duyên trăng lắm mặn mà
Cợt gió... ngàn cây - thiên điệp vũ
Trêu sương... nội cỏ - vạn huỳnh sa
Tô hồng vũ trụ say tinh tú
Nhuộm thắm càn khôn đắm thảo hoa
Nhạc thúc quân cờ vang tám cõi
Thơ trau nét bút ửng sơn hà