Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 08/05/2009 07:05

Bên ngoài tạm dứt mưa sa
Còn cơn gió nội vẫn là chưa ngưng
Khắp nơi mọi lớp mọi từng
Chỉnh tu ráo riết không ngừng quyết tâm
Gọi là cải tạo lỗi lầm
Cù Bơ có lệnh lưu tâm sẵn chờ
Rồi đây xa lắc xa lơ
Nên tranh thủ một vài giờ thăm Hương
Đến nơi xiết nỗi đoạn trường
Ông đà mệnh một, còn Hương lưu đày
Thảy do vợ kế diễn bày
Ngậm hờn nuốt lệ Bơ quay gót về
Cửa nhà lắm kẻ hỏi thuê
Song Bơ chỉ để bác Khuê ở nhờ
Bác vì loạn lạc sa cơ
Thất tha thất thẻo vật vờ đó đây
Tập trung lệnh xuống trong ngày
Cù Bơ cất bước vần xoay theo đời.